Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • Organizacja wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
 • Sporządzanie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło
 • Obliczanie i sporządzanie list płac
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i innych
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych 
 • Przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników
 • Ustalanie miesięcznych wysokości zaliczek na podatek dochodowy osób zatrudnionych
 • Ustalanie miesięcznych wysokości zaliczek na składki ZUS osób zatrudnionych
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz Urzędów Skarbowych
 • Przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • Przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8, PIT-40)
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach dla pracowników
 • Sporządzanie raportów płacowych dla pracodawcy
 • Inne czynności - uzgodnione z klientem
Copyright © 2011-2015 "Elita" sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.