Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przygotowanie lub modyfikacja zakładowego planu kont - dostosowanego do potrzeb klienta
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • Prowadzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • Sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • Reprezentowanie naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie planów amortyzacji
 • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej według obowiązujących przepisów
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych: CIT, PIT, VAT, VAT-UE i innych
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale dla jednostek zobligowanych do ich przygotowania
 • Sporządzanie przelewów dotyczących należności publiczno-prawnych (ZUS, US)
 • Monitoring należności i zobowiązań
Copyright © 2011-2015 "Elita" sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.